Showing 37–48 of 191 results

2.890.000 
2.490.000 

Gạc cầm máu (Merocel)

Gạc cầm máu tai (EP-0915)

92.000 

Bàn ghế TMH & ghế Bác sĩ

Ghế Bác sĩ không tựa lưng

Bàn ghế TMH & ghế Bác sĩ

Ghế Bác sĩ Nam 02

Bàn ghế TMH & ghế Bác sĩ

Ghế Bác sĩ nam 03

Bàn ghế TMH & ghế Bác sĩ

Ghế bác sĩ nữ 01

Bàn ghế TMH & ghế Bác sĩ

Ghế khám CHA – 1000F

Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Giá treo thanh quản

5.980.000