Showing all 7 results

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 10mmx10mmx10mm (Mã E911010)

15.000 
Out of stock

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 20x20x7mm (2 miếng/túi) – Mã E91072020

Out of stock

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 30x30x10mm (Mã E911030)

31.000 

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 4x4x4mm(10 miếng/túi) – Mã E910404

130.000 

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 80mmx50mmx1mm (Mã E91018050)

62.000 

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 80x50x10mm (Mã E91108050)

102.000 

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển (Spongostan)

Miếng cầm máu tự tiêu kiểu bọt biển 80x50x4mm (Mã E91048050)

72.000