Showing all 8 results

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng 1 lần 3x140mm (Mã EI1230140)

85.000 

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng 1 lần 4x160mm (Mã EI1240160)

114.000 

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng nhiều lần 3x120mm (Mã EI1330120L)

201.000 

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng nhiều lần 3x120mm (Mã EI1330120R)

201.000 

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng nhiều lần 4x120mm (Mã EI1340120L)

152.000 

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng nhiều lần 4x120mm (Mã EI1340120R)

215.000 

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng nhiều lần 4x140mm (EI1340140R)

152.000 

Ống hút mũi dùng 1 lần và nhiều lần

Ống hút mũi dùng nhiều lần 4x140mm (Mã EI1340140L)

152.000